Kinestetiikan peruskurssit

YLEISTÄ

Peruskurssi on alku kinestetiikan oppimisprosessille, joka jatkuu käytännön työssä. Kurssilla opitaan käytännönläheiset tiedot ja taidot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista. Siten on mahdollista avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

KOHDERYHMÄ

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät

KESTO

4-6 kuukauden oppimisjatkumo, joka sisältää 4 lähiopetuspäivää (28 tuntia) sekä harjoittelujaksot omissa työyhteisöissä (2 op). Lähiopetuspäivät voidaan jakaa 2 + 2 päivää tai 2 + 1 + 1 päivää. Harjoittelujakson tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Harjoittelujaksolle annetaan selkeä tehtävä, joka helpottaa uuden kokeilemista.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Noin 20 henkilöä/kurssi

TAVOITTEET

• Opit oman kehosi hallintaa.
• Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustustilanteissa.
• Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan.
• Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
• Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen.
• Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Peruskurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:
• Harjoittelemalla erilaisia avustustilanteita ryhmissä.
• Lähtökohtana ovat omat käytännön avustustilanteet ja haasteet.
• Ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta.
• Kinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta: kokemukset ns. terveenä sekä sairaana /liikuntarajoitteisena.
• Käytännön harjoitukset mahdollisesti asiakkaiden kanssa jo kurssipäivien aikana tai niiden välissä.
• Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

 

Kinestetiikan syventävät koulutukset

YLEISTÄ

Tällä kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikasta. Kurssin aikana työskennellään intensiivisesti
potilaiden/asiakkaiden kanssa ja opitaan hyödyntämään kinestetiikan periaatteita erilaisissa avustustilanteissa.

KOHDERYHMÄ

Kinestetiikan peruskurssin suorittaneet sosiaali- ja terveysalan työntekijät

KESTO

3 peräkkäisestä lähiopetuspäivää (24 tuntia/ 1.5 op).
Syventäväkurssi toteutetaan hoitotyön käytännössä.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Enintään 16 henkilöä/kurssi

TAVOITTEET

• Olet syventänyt tietojasi ja taitojasi kinestetiikasta sekä teoreettisesti että käytännössä.
• Osaat määritellä kinestetiikan käsitteet sekä yhdistää ne käytännön tilanteisiin.
• Osaat arvioida systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnitella ja toteuttaa avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:
• Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
• Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
• Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
• Käytännön harjoitukset potilaiden / asiakkaiden kanssa.
• Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
• Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

 

Kinestetiikan kurssit
omaishoitajille

YLEISTÄ

Omaishoitajat / läheiset auttavat omaistaan päivittäin tämän liikkumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa jne. Hyvästä tahdosta riippumatta saattaa avustaminen olla vaativaa ja raskasta molemmille osapuolille. Kinestetiikka on lähestymistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen. Omaishoitajat / läheiset saavat konkreettista apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

KOHDERYHMÄ

Omaishoitajat / läheiset. Kurssille toivotaan osallistuvan sekä omaishoitajan / läheisen, että hoidettavan henkilön. Avustajat ovat myös tervetulleita.

KESTO

Kurssin pituus on 1-2 päivää sopimuksen mukaan. Kurssipäivän pituus sovitaan tilaajan kanssa. Tärkeää on, että aikataulu sopii perheiden arkeen. Kurssille osallistuvien on mahdollisuus saada kouluttajan tekemiä kotikäyntejä.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

8 omaishoitajaa / läheistä/avustajaa ja heidän
hoidettavaansa. Osanottajamäärä on rajoitettu,
koska kurssilla huomioidaan jokaisen osallistujan henkilökohtaiset ongelmatilanteet ja tarpeet.

TAVOITTEET

Käytännön hyöty kurssista
• Toimivia keinoja selvitä vaikeistakin avustustilanteista.
• Omaishoitajan / läheisen fyysisen kuormittavuuden väheneminen.
• Jaksamisen lisääntyminen.
• Hoidettavan omaisen / avustajan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Oppiminen tapahtuu harjoittelemalla konkreettisia jokapäiväisiä avustustilanteita kokeneen kouluttajan tuella.
• Ongelmatilanteiden ja tarpeiden kartoitus.
• Liikkumisen ja avustamisen perustiedot ja edellytykset.
• Avustustilanteiden harjoittelu omaisen kanssa.
• Toimivien avustuskeinojen keksiminen ja kehittäminen.

 

Kinestetiikka – intro

Kinestetiikka-introssa esitellään mistä kinestetiikassa on konkreettisesti kyse käytännön esimerkkien kautta. Kinestetiikka-intron sisältö on suunnattu esimiehille, jotta he saavat käsityksen siitä, mitä hyötyjä kinestetiikasta on työyhteisössä, niin työssä jaksamisen, kuin asiakastyytyväisyydenkin näkökulmasta. Kinestetiikka-intron tarkoituksena on selventää, mitä konkreettisesti tarkoittaa voimavaralähtöinen toimintamalli ja miten tämä tukee asiakkaan kuntoutumista. Intron aikana esitellään kinestetiikan oppimisjatkumo ja kuinka mallia on toteutettu menestyksekkäästi useissa työyhteisöissä.